Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Malmö Offspring Study - MOS

Malmö Offspring Study, Malmö Familjestudie, är den första befolkningsstudien i Sverige som gör det möjligt att följa stora folksjukdomar över flera generationer. Fokus är bland annat på typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens och cancer.

Trots medicinska framsteg pekar allt på att folksjukdomarna kommer att förbli en av våra största utmaningar även i framtiden. Genom att följa försöksdeltagare i Malmö Offspring Study får vi ny och viktig kunskap om hur arv och miljö påverkar oss.

Malmö Offspring Study startade 1 mars 2013 och syftar till att kartlägga familjemönster bakom stora folksjukdomar utifrån gen-miljöinteraktion. Målet är att ge forskningen tillgång till ny information om hur sjukdomar sprids inom familjer, inte bara via genetiskt arv utan också via livsstil, sociala mönster och hälsovanor. Studien drivs gemensamt av Lunds universitet och Region Skåne med stöd av EU. Huvudansvarig för studien är Peter Nilsson tillsammans med Olle Melander, båda professorer vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet. 2022 påbörjades arbetet med MOS Återundersökning av tidigare deltagare.

Hur vi lever kan förklara sjukdomar

Det är välkänt att en rad stora sjukdomsgrupper tenderar att ansamlas inom vissa familjer, men orsaken till detta är inte kartlagd. Dock vet man att den rent genetiska komponenten endast kan förklara en mindre del av detta familjemönster varför man vill leta efter andra förklaringar. Sådana kan tänkas stå att finna i hur miljöfaktorer påverkar genetiken (så kallad epigenetik) men även andra mekanismer som till exempel påverkan i fosterlivet eller tidig barndom samt olika former av bakteriemönster i magtarmkanalen (mikrobiota) där olika familjemedlemmar tenderar att likna varandra. Studien avslutades 31 december 2021 och inkluderar cirka 5000 individer.

Hälsoundersökning, kostdata och provtagning

I studien genomförs hälsoundersökningar med forskningssyfte att kartlägga familjemönster bakom framförallt hjärtkärlsjukdom och diabetes. Målgruppen utgörs av barn och barnbarn till index-personer (generation 1) vilka tidigare undersökts inom ramen för Malmö Kost Cancer studiens Kardiovaskulära Arm (MKC-KVA) vid en baslinje 1992-1996 [1].

MOS omfattar en kroppsundersökning, ett frågeformulär, blodprovstagning, tekniska undersökningar, kostregistrering samt provtagning från urin och avföring. De tekniska undersökningarna omfattar ultraljud av halskärl, mätning av artärstyvhet, 24-timmars blodtryck perifert och centralt, perifer cirkulation, ankel-arm index och spirometri. Till detta kommer kognitiva tester samt uppskattning av glukosmetabol kontroll och transdermal bestämning av Advanced Glycation End (AGE) produkter, ett mått på vävnadsglykering.

Deltagare får svar på avvikande prover eller tekniska undersökningar om dessa föranleder åtgärd, samt vidarebefordras till vidare remittering för behandling och uppföljning.

Malmö Offspring Study – Återundersökning

För närvarande pågår en återundersökning av kost och tarmbakterier i ungefär 300 tidigare deltagare i Malmö Offspring Study. Syftet med återundersökningen är att utvärdera tillförlitligheten av tarmbakteriedata samt förändring av tarmfloran över tid och dess koppling till förändringar i kostintag och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och typ 2 diabetes. Målet med denna återundersökning är att förbättra vår förståelse för hur kosten påverkar sjukdomsutveckling av dessa folksjukdomar via tarmfloran.

Prover lagras i Biobanken

Prover, inklusive DNA, lagras i Region Skånes biobank (BD47).

Godkänd etikansökan

Studien är etikgodkänd via Regionala etikprövningsnämden i Lund (Dnr. 2012/594) samt PUL anmäld via Lunds universitet.

EPN finalt besked 2012 (PDF, 282 kB, ny flik)

Finansiering

MOS stöds av det strategiska forskningsområdet EpiHealth vid Lunds universitet samt av Forskningsrådet, Hjärt-Lungfonden och Region Skåne (ALF-medel).

Medicinskt ansvariga för MOS

Medicinskt ansvarig läkare för studien är prof/överläkare Peter M Nilsson som tillsammans med prof/överläkare Olle Melander gemensamt har ett vetenskapligt ledningsansvar för MOS tillsammans med styrguppen för MOS. Studien bygger på en bred samverkan med en rad andra forskare [2,3].

Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040-33 24 15, 0704-50 34 56, Peter [dot] Nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (Peter[dot]Nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Olle Melander, professor i internmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040- 39 12 09, Mobil arbete: 040-39 12 21, Olle [dot] Melander [at] med [dot] lu [dot] se (Olle[dot]Melander[at]med[dot]lu[dot]se)

MOS baslinje publikation

The Malmö Offspring Study (MOS): design, methods and first results (PDF, 1,23 MB, ny flik)

Malmö Offspring Dental Study (MODS)

I samband med Malmö Familjestudie erbjuds deltagare en kostnadsfri och smärtfri undersökning av sin tandhälsa vid Tandvårdshögskolan. Undersökningen består av en tand- och munundersökning med röntgen och salivprov för att diagnostisera bland annat hål i tänderna och tandlossning. 

Undersökningen leds av odontologie doktor, docent Daniel Jönsson vid Tandvårdshögskolan, Malmö Universitet.

ORGANISATION

Styrguppen för MOS med principal investigators (PI)

Peter M Nilsson (PI), professor
Olle Melander (co-PI), professor
Gunnar Engström, professor
Jan Nilsson, professor
Margaretha Persson, Dr med vet.
Cecilia Kennbäck, chef Klinisk Forskningsenhet
Marju Orho-Melander, professor
Daniel Jönsson, docent, tandläkare

KONTAKT

Frågor om deltagande och undersökningar

Cecilia Kennbäck
Chef Kliniska Forskningsenheten
040-33 20 37
0724-67 46 21
Cecilia [dot] Kennback [at] skane [dot] se (Cecilia[dot]Kennback[at]skane[dot]se)